Z jaką częstotliwością prowadzi się szkolenia BHP?

Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Powinnością pracodawcy jest nie tylko dbanie o respektowanie określonych zasad. To także organizowanie prelekcji z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Niektóre szkolenia powinny(a) byćodświeżane(a) cyklicznie.

Jakie zajęcia wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je zaliczać?

Kursy BHP – bezpieczeństwo przede wszystkim

Każda osoba rozpoczynająca aktywność zawodową zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to system norm określających potencjalne niebezpieczeństwa na określonym etacie. Prezentują one też metody przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Poza tym uczą jak należy się zachować w przypadku kiedy niepożądana okoliczność ma miejsce.

Programy szkoleń opracowuje pracodawca lub wskazana jednostka organizacyjna. Robi się to w oparciu o obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie możemy podzielić na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Okresowe szkolenia BHP – z jaką częstotliwością?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak pozostałe wymagają cyklicznego ugruntowywania posiadanej(ych) kompetencji. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących powinny być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Obowiązek odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których pojawiają się elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym opanowanie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na określonym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju świadczonej pracy. Stanowiska pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w w tych okolicznościach szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna zachęcani są do uzupełniania swoich w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na lepsze działanie firm. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na warunkach panujących w zakładzie pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.

Categories: Biznes